Dokiman yo

Klike sou lyen ki anba yo oswa rechèch pa nimewo fòm ki sitiye nan fon lèt la

Tit Inite Lèt / Fòm Nimewo Tit tradui
Dismissal - Telephone - Haitian Creole 05 Appeals Form ID 28, Form Number LA-150, Haitian Creole

Revokasyon- Telefòn

Notice of Hearing by Telephone - Haitian Creole 05 Appeals Form ID 29, Form Number LA-200, Haitian Creole

Avi sou odyans pa telefòn

Hearing Notice in Person - Haitian Creole 05 Appeals Form ID 30, Form Number LA-225, Haitian Creole

Avi odyans an pèsòn

Sample LA Appeals Decision - Haitian Creole 05 Appeals Form ID 31, Form Number LAA100, Haitian Creole

Echantiyon desizyon apèl sou LA

Appealing a Tax Opinion - Haitian Creole 06 Legal Form ID 48, Form Number NCUI 571-E, Haitian Creole

Fè apèl a yon avi fiskal

Tax In-person Hearing Order for Continuance - Haitian Creole 06 Legal Form ID 50, Form Number Tax In-person Hearing Order for Continuance, Haitian Creole

Òdonans odyans sou taks an pèsòn pou kontinyasyon

Tax Telephone Hearing Order for Continuance - Haitian Creole 06 Legal Form ID 51, Form Number Tax Telephone Hearing Order for Continuance, Haitian Creole

Òdonans odyans sou taks pa telefòn pou kontinyasyon

Telephone Hearing Instructions and Questionnaire - Haitian Creole 06 Legal Form ID 52, Form Number Telephone Hearing Instructions and Questionnaire, Haitian Creole

Enstriksyon odyans pa telefòn e kesyonè

Late Language - Haitian Creole 06 Legal Form ID 36, Form Number 569 Letter, Haitian Creole

Pwoblèm lang

No Late Language - Haitian Creole 06 Legal Form ID 37, Form Number 569 Letter_NO, Haitian Creole

San pwoblèm lang