Dokiman yo

Klike sou lyen ki anba yo oswa rechèch pa nimewo fòm ki sitiye nan fon lèt la

Tit Inite Lèt / Fòm Nimewo Tit tradui
Long Decision - Left Work - Reduction in Pay - Haitian Creole 07 BOR Form ID 100, Form Number NCHLA 340, Haitian Creole

Desizyon long - kite travay -rediksyon nan pèman

Final Order-After Petition for Judicial Review - Haitian Creole 07 BOR Form ID 68, Form Number NCHLA 308, Haitian Creole

Lòd definitif-apre petisyon pou kontwòl jiridik

Short Affirm-Best Evidence-Recording - Haitian Creole 07 BOR Form ID 84, Form Number NCHLA 324, Haitian Creole

Deklarasyon kout - Pi bon prèv - anrejistreman

Long Decision - Left Work - Military Spouse - Haitian Creole 07 BOR Form ID 101, Form Number NCHLA 341, Haitian Creole

Desizyon long- Kite travay - madan oswa mari militè

Remand-General -de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 69, Form Number NCHLA 309, Haitian Creole

Detansyon - Lòd pou ranvwa - de novo

Short Affirm-Best Evidence-Documents - Haitian Creole 07 BOR Form ID 85, Form Number NCHLA 325, Haitian Creole

Deklarasyon kout - Pi bon prèv - dokiman

Long Decision - Left Work - Domestic Violence - Haitian Creole 07 BOR Form ID 102, Form Number NCHLA 342, Haitian Creole

Desizyon long -kite travay - vyolans konjigal

Remand-Order for Dismissal-de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 70, Form Number NCHLA 310, Haitian Creole

Detansyon - Lòd pou ranvwa - de novo

Short Affirm-Disallowance of Late Appeal From Determination - Haitian Creole 07 BOR Form ID 86, Form Number NCHLA 326, Haitian Creole

Deklarasyon kout - Desizyon refi endamnite pou apèl an reta

Long Decision - Unemployed - N.C. Gen Stat. 96 - Haitian Creole 07 BOR Form ID 103, Form Number NCHLA 343, Haitian Creole

Desizyon long - san travay- N.C Gen Stat.96