Cov ntaub ntawv

Nyem qhov txuas hauv qab no lossis tshawb los ntawm daim foos tus xov tooj nyob hauv qab ntawm koj tsab ntawv

Npe Chav Nyob Tsab Ntawv / Tsab Ntawv Tus Zauv Txhais cov lus ntawv
Reversal-Allowance of Late Appeal & Set Aside Sep Issue - Hmong 07 BOR Form ID 87, Form Number NCHLA 327, Hmong

Kev Ntxeev-Kev Tso Cai Rau Qhov Kev Thov Lig thiab Tso Tseg Teeb Mee Sep

Long Decision - Unemployed - N.C. Gen Stat. 96 - Hmong 07 BOR Form ID 103, Form Number NCHLA 343, Hmong

Kev Txiav Txim Siab Ntev - Kev Tsis Muaj Hauj Lwm Ua - N.C Gen Stat. 96

Tax Withdrawal Opinion--SCUBI - Hmong 07 BOR Form ID 56, Form Number NC HLA 370T, Hmong

Lub Tswv Yim Txog Ntawm Kev Them Se--SCUBI

Remand-Lost Recording - de novo - Hmong 07 BOR Form ID 72, Form Number NCHLA 312, Hmong

Xa Rov Qab-Cov Lus Uas Kaw Tsis Tau Cia - d novo

Reversal-Disallowance of Late Appeal -Remand to Appeals - Hmong 07 BOR Form ID 88, Form Number NCHLA 328, Hmong

KevNtxeev-Kev Tsis Pom Zoo Rau Qhov Kev Thov Lig-Thim Qhov Kev thov Tawm

Long Decision - Temporary Agency - Hmong 07 BOR Form ID 104, Form Number NCHLA 344, Hmong

Kev Txiav Txim Siab Ntev - Lub Koos Haum Ib Ntus

Tax Opinions for BOR - SCUBI - Hmong 07 BOR Form ID 57, Form Number NC HLA 371T, Hmong

Lub Tswv Yim Txog Kev Them Se rau BOR - SCUBI

Remand-Lost File - de novo - Hmong 07 BOR Form ID 73, Form Number NCHLA 313, Hmong

Xa Rov Qab-Daim Ntawv Uas Ploj - de novo

Long Decision-Able to Work (Disability-NC) - Hmong 07 BOR Form ID 89, Form Number NCHLA 329, Hmong

Kev Txiav Txim Ntev-Tuaj Yeem Ua Hauj Lwm (Tsis Tuaj yeem Ua Tau-NC)

Long Decision - Separation Pay - Hmong 07 BOR Form ID 105, Form Number NCHLA 345, Hmong

Kev Txiav Txim Siab Ntev - Them Kev Sib Cais