Cov ntaub ntawv

Nyem qhov txuas hauv qab no lossis tshawb los ntawm daim foos tus xov tooj nyob hauv qab ntawm koj tsab ntawv

Npe Chav Nyob Tsab Ntawv / Tsab Ntawv Tus Zauv Txhais cov lus ntawv
Remand - Appeals Referee to Make Sufficient Find - Hmong 07 BOR Form ID 76, Form Number NCHLA 316, Hmong

Xa Rov Qab - Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Tshawb Nrhiav Cov Ntaub Ntawv Kom Tsim Nyog.

Long Decision - Suitable Work - Hmong 07 BOR Form ID 92, Form Number NCHLA 332, Hmong

Kev Txiav Txim Ntev - Hauj Lwm Phim Rau

Long Decision - Alcohol-Drug Related Separation - Hmong 07 BOR Form ID 109, Form Number NCHLA 349, Hmong

Kev Txiav Txim Siab Ntev - Kev Sib Cais Ntsig Txog Dej Cawv-Yeeb Tshuaj

Dismiss Appeal-No Grounds(2) - Hmong 07 BOR Form ID 61, Form Number NCHLA 301_2, Hmong

Kev Tshem Tawm Qhov Kev Thov-Tsis Muaj Pov Thawj Txaus (2)

Remand-Notice Specific Issues - de novo - Hmong 07 BOR Form ID 77, Form Number NCHLA 317, Hmong

Xa Rov Qab - Ntawv Ceeb Toom Uas Tau Xa Tawm - de novo

Long Decision-Recall After Layoff - Hmong 07 BOR Form ID 93, Form Number NCHLA 333, Hmong

Kev Txiav Txim Ntev-Hu Rov Qab Tom Qab raug Tshem Tawm Hauj Lwm

Long Decision - Separation for Health Reasons - Hmong 07 BOR Form ID 110, Form Number NCHLA 350, Hmong

Kev Txiav Txim Siab Ntev - Kev Sib Cais Rau Qhov Teeb Meem Muaj Mob Muaj nkeeg.

Dismiss Appeal-Late Appeal - Hmong 07 BOR Form ID 62, Form Number NCHLA 302, Hmong

Kev Tshem Tawm Qhov Kev Thov-Qhov Kev Thov Lig

Deny Request for Rehearing - Hmong 07 BOR Form ID 78, Form Number NCHLA 318, Hmong

Tsis Pom Zoo Rau Qhov Kev Thov Rov Sib Hais Dua

Long Decision-Disciplinary Suspension - Hmong 07 BOR Form ID 94, Form Number NCHLA 334, Hmong

Kev Txiav Txim Ntev-Rau Kev So Hauj Lwm