Dokiman yo

Klike sou lyen ki anba yo oswa rechèch pa nimewo fòm ki sitiye nan fon lèt la

Tit Inite Lèt / Fòm Nimewo Tit tradui
Long Decision - Suitable Work - Haitian Creole 07 BOR Form ID 92, Form Number NCHLA 332, Haitian Creole

Desizyon long - travay apwopriye

Long Decision - Misconduct - N.C. Gen. Stat. 96 - Haitian Creole 07 BOR Form ID 108, Form Number NCHLA 348, Haitian Creole

Desizyon long- fòt- N.C Gen Stat.96

Dismiss Appeal-No Grounds(2) - Haitian Creole 07 BOR Form ID 61, Form Number NCHLA 301_2, Haitian Creole

Ranvwaye apèl - san motif (2)

Remand-Notice Specific Issues - de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 77, Form Number NCHLA 317, Haitian Creole

Detansyon- avi sou pwoblèm espesifik- de novo

Long Decision-Recall After Layoff - Haitian Creole 07 BOR Form ID 93, Form Number NCHLA 333, Haitian Creole

Desizyon long - rapèl apre revokasyon

Long Decision - Alcohol-Drug Related Separation - Haitian Creole 07 BOR Form ID 109, Form Number NCHLA 349, Haitian Creole

Desizyon long- separasyon (lisansiman) ki lye ak alkòl ak dwòg

Dismiss Appeal-Late Appeal - Haitian Creole 07 BOR Form ID 62, Form Number NCHLA 302, Haitian Creole

Ranvwaye apèl - Apèl an reta

Deny Request for Rehearing - Haitian Creole 07 BOR Form ID 78, Form Number NCHLA 318, Haitian Creole

Refi demand pou nouvèl odyans

Long Decision-Disciplinary Suspension - Haitian Creole 07 BOR Form ID 94, Form Number NCHLA 334, Haitian Creole

Desizyon long - sispansyon disiplinè

Long Decision - Separation for Health Reasons - Haitian Creole 07 BOR Form ID 110, Form Number NCHLA 350, Haitian Creole

Desizyon long - separasyon (lisansiman) pou rezon sante