Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Long Decision - Suitable Work - Vietnamese 07 BOR Form ID 92, Form Number NCHLA 332, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Công việc phù hợp

Long Decision - Misconduct - N.C. Gen. Stat. 96 - Vietnamese 07 BOR Form ID 108, Form Number NCHLA 348, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Hành vi xấu – Tuyên bố chung của Bang North Carolina. 96

Dismiss Appeal-No Grounds(2) - Vietnamese 07 BOR Form ID 61, Form Number NCHLA 301_2, Vietnamese

Hủy bỏ kháng cáo-Không có lý do(2)

Remand-Notice Specific Issues - de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 77, Form Number NCHLA 317, Vietnamese

Gửi lại -Thông báo các vấn đề cụ thể – xét xử lại

Long Decision-Recall After Layoff - Vietnamese 07 BOR Form ID 93, Form Number NCHLA 333, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ-Gọi lại làm việc sau khi cho nhân viên thôi việc

Long Decision - Alcohol-Drug Related Separation - Vietnamese 07 BOR Form ID 109, Form Number NCHLA 349, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ – Không tiếp tục làm việc vì lý do liên quan đến Rượu- Ma túy

Dismiss Appeal-Late Appeal - Vietnamese 07 BOR Form ID 62, Form Number NCHLA 302, Vietnamese

Hủy bỏ kháng cáo-Kháng cáo trễ

Deny Request for Rehearing - Vietnamese 07 BOR Form ID 78, Form Number NCHLA 318, Vietnamese

Từ chối yêu cầu xét xử lại

Long Decision-Disciplinary Suspension - Vietnamese 07 BOR Form ID 94, Form Number NCHLA 334, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ-Đình chỉ kỉ luật

Long Decision - Separation for Health Reasons - Vietnamese 07 BOR Form ID 110, Form Number NCHLA 350, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Không tiếp tục làm việc vì lý do sức khỏe