Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Reversal-Allowance of Late Appeal & Set Aside Sep Issue - Vietnamese 07 BOR Form ID 87, Form Number NCHLA 327, Vietnamese

Thay đổi -Cho phép kháng cáo trễ & Dành cho các vấn đề Tháng 9

Long Decision - Unemployed - N.C. Gen Stat. 96 - Vietnamese 07 BOR Form ID 103, Form Number NCHLA 343, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Thất nghiệp – Tuyên bố chung của Bang North Carolina. 96

Remand-Lost Recording - de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 72, Form Number NCHLA 312, Vietnamese

Gửi lại -Mất bản thu – xét xử lại

Reversal-Disallowance of Late Appeal -Remand to Appeals - Vietnamese 07 BOR Form ID 88, Form Number NCHLA 328, Vietnamese

Thay đổi -Không cho phép kháng cáo trễ–Gửi lại để kháng cáo

Long Decision - Temporary Agency - Vietnamese 07 BOR Form ID 104, Form Number NCHLA 344, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ - Cơ quan tạm thời

Tax Withdrawal Opinion--SCUBI - Vietnamese 07 BOR Form ID 56, Form Number NC HLA 370T, Vietnamese

Quan điểm về việc hủy bỏ thuế--SCUBI

Remand-Lost File - de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 73, Form Number NCHLA 313, Vietnamese

Gửi lại -Mất hồ sơ – xét xử lại

Long Decision-Able to Work (Disability-NC) - Vietnamese 07 BOR Form ID 89, Form Number NCHLA 329, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ -Khả năng làm việc (-Không có khả năng NC)

Long Decision - Separation Pay - Vietnamese 07 BOR Form ID 105, Form Number NCHLA 345, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ – Tiền bồi thường thôi việc

Tax Opinions for BOR - SCUBI - Vietnamese 07 BOR Form ID 57, Form Number NC HLA 371T, Vietnamese

Quan điểm về thuế cho BOR – SCUBI