Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Final Order-After Petition for Judicial Review - Vietnamese 07 BOR Form ID 68, Form Number NCHLA 308, Vietnamese

Lệnh cuối cùng-Sau khi nộp đơn xem xét bản án

Short Affirm-Best Evidence-Recording - Vietnamese 07 BOR Form ID 84, Form Number NCHLA 324, Vietnamese

Phê chuẩn ngắn gọn-Bằng chứng tốt nhất-Bản thu

Long Decision - Left Work - Reduction in Pay - Vietnamese 07 BOR Form ID 100, Form Number NCHLA 340, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ – Nghỉ việc – Giảm mức chi trả

Remand-General -de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 69, Form Number NCHLA 309, Vietnamese

Gửi lại -Tổng quát –xét xử lại

Short Affirm-Best Evidence-Documents - Vietnamese 07 BOR Form ID 85, Form Number NCHLA 325, Vietnamese

Phê chuẩn ngắn gọn-Bằng chứng tốt nhất-Các tài liệu

Long Decision - Left Work - Military Spouse - Vietnamese 07 BOR Form ID 101, Form Number NCHLA 341, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ – Nghỉ việc – Có vợ/chồng trong quân đội

Remand-Order for Dismissal-de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 70, Form Number NCHLA 310, Vietnamese

Gửi lại -Lệnh hủy bỏ-xét xử lại

Short Affirm-Disallowance of Late Appeal From Determination - Vietnamese 07 BOR Form ID 86, Form Number NCHLA 326, Vietnamese

Phê chuẩn ngắn gọn-Không cho phép kháng cáo muộn từ quyết định

Long Decision - Left Work - Domestic Violence - Vietnamese 07 BOR Form ID 102, Form Number NCHLA 342, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Nghỉ việc – Bạo lực trong gia đình

Remand-Inaudible Recording-de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 71, Form Number NCHLA 311, Vietnamese

Gửi lại -Bản thu không nghe được-xét xử lại