Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Dismissal - Telephone - Vietnamese 05 Appeals Form ID 28, Form Number LA-150, Vietnamese

Hủy bỏ - Điện thoại

Notice of Hearing by Telephone - Vietnamese 05 Appeals Form ID 29, Form Number LA-200, Vietnamese

Thông báo điều trần qua điện thoại

Hearing Notice in Person - Vietnamese 05 Appeals Form ID 30, Form Number LA-225, Vietnamese

Thông báo điều trần trực tiếp

Sample LA Appeals Decision - Vietnamese 05 Appeals Form ID 31, Form Number LAA100, Vietnamese

Mẫu Quyết định kháng cáo LA

Appealing a Tax Opinion - Vietnamese 06 Legal Form ID 48, Form Number NCUI 571-E, Vietnamese

Kháng cáo một Quan điểm về thuế

Tax In-person Hearing Order for Continuance - Vietnamese 06 Legal Form ID 50, Form Number Tax In-person Hearing Order for Continuance, Vietnamese

Lệnh điều trần trực tiếp đối với cá nhân về vấn đề Thuế nhằm mục đích tiếp tục

Tax Telephone Hearing Order for Continuance - Vietnamese 06 Legal Form ID 51, Form Number Tax Telephone Hearing Order for Continuance, Vietnamese

Lệnh điều trần qua điện thoại đối với cá nhân về vấn đề Thuế nhằm mục đích tiếp tục

Telephone Hearing Instructions and Questionnaire - Vietnamese 06 Legal Form ID 52, Form Number Telephone Hearing Instructions and Questionnaire, Vietnamese

Bảng câu hỏi và hướng dẫn điều trần qua điện thoại

Late Language - Vietnamese 06 Legal Form ID 36, Form Number 569 Letter, Vietnamese

Chậm nói

No Late Language - Vietnamese 06 Legal Form ID 37, Form Number 569 Letter_NO, Vietnamese

Không chậm nói