Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Administrative Error - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 22, Form Number NA ADJ 600, Vietnamese

Lỗi quản lý hành chính

Additional Information to Claimant (5-10 day) - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 23, Form Number NC ADJ 001, Vietnamese

Thông tin bổ sung dành cho người yêu cầu (5-10 ngày)

Additional Information to Employer (5-10 day) - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 24, Form Number NC ADJ 001E ADJ, Vietnamese

Thông tin bổ sung dành cho người sử dụng lao động (5-10 ngày)

Determination - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 25, Form Number NC ADJ 100, Vietnamese

Quyết định

Question of Self Employment - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 26, Form Number NC ADJ 18A, Vietnamese

Câu hỏi về tự làm việc

Late Notification of Separation - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 27, Form Number NC ADJ 507, Vietnamese

Thông báo muộn về việc không tiếp tục làm việc

Subpoena - Vietnamese 05 Appeals Form ID 32, Form Number NC LLA 250, Vietnamese

Giấy yêu cầu triệu tập nhân chứng

Acknowledgement Letter - Vietnamese 05 Appeals Form ID 33, Form Number NC LLA 270, Vietnamese

Thư xác nhận

Telephone Hearing Questionnaire - Vietnamese 05 Appeals Form ID 34, Form Number NCLLA-210, Vietnamese

Bảng câu hỏi điều trần qua điện thoại

Continuance - Vietnamese 05 Appeals Form ID 35, Form Number NCLLA220, Vietnamese

Tạm hoãn