Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Failure to Report to RESEA Letter - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 8, Form Number Failure to Report to RESEA Letter, Vietnamese

Không thực hiện báo cáo đối với Thư RESEA

How to file an Unemployment Claim - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 9, Form Number How to file an Unemployment Claim, Vietnamese

Cách thức nộp yêu cầu thất nghiệp

Individualized Career Action Plan - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 10, Form Number I-CAP, Vietnamese

Kế hoạch hoạt động sự nghiệp cá nhân

Initial RESEA Letter (two pages) - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 11, Form Number Initial RESEA Letter (two pages), Vietnamese

Thư RESEA ban đầu (2 trang)

TAA Request for Training and Allowance - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 12, Form Number NCDWS 858, Vietnamese

Yêu cầu đào tạo và hỗ trợ TAA

Release of Information Authorization - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 13, Form Number NCDWS 859, Vietnamese

Cấp phép tiết lộ thông tin

Request for Relocation Allowances - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 14, Form Number NCDWS 8-60, Vietnamese

Yêu cầu phụ cấp tái định cư

Request for Job Search Allowances - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 15, Form Number NCDWS 8-61, Vietnamese

Yêu cầu phụ cấp tìm kiếm việc làm

FAQ Adequacy - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 20, Form Number FAQ Adequacy, Vietnamese

Tính thích hợp của Các câu hỏi thường gặp

Notification letter of incarceration via GDAC crossmatch hit - Vietnamese 04 Adjudication Form ID 21, Form Number GDAC Ltr, Vietnamese

Thông báo về việc giam giữ thông qua việc đánh dấu chữ thập GDAC