Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Accessibility and Nondiscrimination Notice for Correspondence - Vietnamese 06 Legal Form ID 38, Form Number Accessibility Letter, Vietnamese

Thông báo về Khả năng tiếp nhận và Không bị phân biệt đối xử về Thư tín

Acknowledgement Letter - Vietnamese 06 Legal Form ID 39, Form Number Acknowledgement Letter, Vietnamese

Thư xác nhận

Final Orders - Vietnamese 06 Legal Form ID 40, Form Number Final Orders, Vietnamese

Lệnh cuối cùng

In person Hearing Instructions - Vietnamese 06 Legal Form ID 41, Form Number In person Hearing Instructions, Vietnamese

Hướng dẫn điều trần trực tiếp

LEP Waiver of Interpreter Services - Vietnamese 06 Legal Form ID 42, Form Number LEP Waiver of Interpreter Services, Vietnamese

LEP Từ bỏ dịch vụ phiên dịch

NC Gen Stat 96-15(h) - Vietnamese 06 Legal Form ID 43, Form Number NC Gen Stat 96-15(h), Vietnamese

Tuyên bố chung của Bang North Carolina 96-15(h)

Tax Liability - Vietnamese 06 Legal Form ID 44, Form Number NCBOR 570-E, Vietnamese

Nghĩa vụ thuế

Judicial Review - Vietnamese 06 Legal Form ID 45, Form Number NCBOR 572-E, Vietnamese

Xem xét lại bản án

Appeals & Hearing - Vietnamese 06 Legal Form ID 46, Form Number NCDES 568-E, Vietnamese

Kháng cáo & Xét xử

Appealing a Decision - Vietnamese 06 Legal Form ID 47, Form Number NCDES 569-E, Vietnamese

Kháng cáo một Quyết định