Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
Acknowledge Appeal of BOR - Vietnamese 07 BOR Form ID 58, Form Number NC HLA 380, Vietnamese

Xác nhận kháng cáo của BOR

Remand-No Notice-de novo - Vietnamese 07 BOR Form ID 74, Form Number NCHLA 314, Vietnamese

Gửi lại -Không thông báo-xét xử lại

Long Decision-Availability for Work - Vietnamese 07 BOR Form ID 90, Form Number NCHLA 330, Vietnamese

Bản Quyết định đầy đủ -Sẵn sàng cho công việc

Long Decision - Substitute School Personnel - Vietnamese 07 BOR Form ID 106, Form Number NCHLA 346, Vietnamese

Quyết định đầy đủ – Thay thế nhân viên trường học

Acknowledge Appeal of BOR - Vietnamese 07 BOR Form ID 59, Form Number NC HLA 569, Vietnamese

Xác nhận kháng cáo của BOR

Remand-Additional Evidence - Vietnamese 07 BOR Form ID 75, Form Number NCHLA 315, Vietnamese

Gửi lại -Bằng chứng bổ sung

Long Decision - Actively Seeking Work - Vietnamese 07 BOR Form ID 91, Form Number NCHLA 331, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ – Tích cực tìm kiếm công việc

Long Decision - Antedating - Vietnamese 07 BOR Form ID 107, Form Number NCHLA 347, Vietnamese

Bản quyết định đầy đủ - Trước ngày

Dismiss Appeal-No Grounds(1) - Vietnamese 07 BOR Form ID 60, Form Number NCHLA 301, Vietnamese

Hủy bỏ kháng cáo-Không có lý do(1)

Remand - Appeals Referee to Make Sufficient Find - Vietnamese 07 BOR Form ID 76, Form Number NCHLA 316, Vietnamese

Gửi lại – Trọng tài điều trần kháng cáo để đưa ra tuyên bố