Các tài liệu

Để xem bản mẫu của Lá Thư / Mẫu được dịch sang ngôn ngữ của bạn, hãy nhập Số Thư / Mẫu ở cuối thư của bạn và nhấp vào nút bên phải.

Chức vụ Khối đơn vị Số Thư / Mẫ Tiêu đề dịch
5-day Call In Letter - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 2, Form Number CCC 001, Vietnamese

Lá Thư 5-ngày gọi tới
Lá Thư 5-ngày gọi tới
Lá Thư 5-ngày gọi tới

Claimant Affidavit of Federal Civilian Service Wage and Reason for Separation - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 3, Form Number ES935, Vietnamese

B¿n khai tuyên th¿ c¿a ng¿¿i yêu c¿u v¿ m¿c l¿¿ng d¿ch v¿ dân s¿ liên bang và lý do không ti¿p t¿c làm vi¿c

New Initial Intrastate Claim for Benefits - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 4, Form Number NCUI 500, Vietnamese

Yêu cầu mới để hưởng trợ cấp trong phạm vi tiểu bang ban đầu

Request for Separation Information from Employer - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 5, Form Number NCUI 500AB-921, Vietnamese

Yêu cầu thông tin về việc không tiếp tục làm việc từ người sử dụng lao động

Retirement Payment Determination - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 6, Form Number NCUI 563R, Vietnamese

Quyết định chi trả lương hưu

Retirement Payment Determination - Vietnamese 03 Call Center/Phone Form ID 7, Form Number NCUI 563R -347, Vietnamese

Quyết định chi trả lương hưu

Letter of Potential Eligibility - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 16, Form Number NCDWS TAA01, Vietnamese

Thư về khả năng đáp ứng đủ điều kiện

RESEA Eligibility for UI Benefits - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 17, Form Number RESEA Eligibility for UI Benefits, Vietnamese

Điều kiện hợp lệ để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp RESEA

RESEA Eligibility Review Form - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 18, Form Number RESEA Eligibility Review Form, Vietnamese

Mẫu xem xét đủ điều kiện RESEA

RESEA Self-Assessment Form - Vietnamese 02 NCWorks/DWS Form ID 19, Form Number RESEA Self-Assessment Form, Vietnamese

Mẫu tự đánh giá RESEA